ZALOGUJ SIĘ
REJESTRACJA NOWEGO KONTA / PRZYPOMNIJ HASŁO

ZNAJDZ PUNKT DOSTAWY W TWOIM MIEŚCIE

WYBIERZ JEDEN Z PUNKTÓW

INFOLINIA: PN-PT, 9:00-17:00
801 911 223, (17) 777 39 21
Strona główna / Regulamin / Regulamin - archiwum

Regulamin - archiwum

Regulamin serwisu www.maxelektro.pl

Regulamin serwisu www.maxelektro.pl - obowiązuje do dnia 2017.05.08

§ 1. Definicje

Terminy użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:
1. Hasło –ustalany przez Klienta przy Rejestracji ciąg znaków, potrzebny do autoryzacji przy uzyskiwaniu dostępu do założonego przez Klienta Konta.
2. Infolinia – obsługa Klienta dostępna telefonicznie w godzinach i pod numerem telefonu, wskazanymi na stronie Serwisu.
3. Klient – osoba fizyczna, w tym Konsument, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonała, dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Serwisu www.maxelektro.pl. Dla ważności czynności prawnych dokonywanych przez osobę fizyczną, która ukończyła 13 rok życia, a nie jest pełnoletnia, potrzebna jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego. W imieniu Klienta innego niż osoba fizyczna czynności wobec Usługodawcy podejmować może osoba umocowana do jego reprezentowania.
4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
5. Konto (Konto Klienta) – założone w wyniku Rejestracji miejsce (podstrona) w Serwisie www.maxelektro.pl, na które Klient może się zalogować i za pomocą którego może m.in. składać Zamówienia, zarządzać swoimi danymi osobowymi, otrzymywać informacje, oraz śledzić etapy i stan złożonych Zamówień.
6. Login Klienta (Login) –ustalany przez Klienta przy Rejestracji ciąg znaków, potrzebny do uzyskania dostępu do założonego przez Klienta Konta.
7. Punkty sieci –zlokalizowane na terenie Polski sklepy należące do sieci Max Elektro, w których Klient może osobiście odebrać i zapłacić za zamówiony Towar. Lista sklepów sieci Max Elektro dostępna jest na stronie Serwisu.
8. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną i zawierania umów na odległość.
9. Rejestracja – dobrowolna, jednorazowa procedura, polegająca na założeniu przez Klienta Konta Klienta, dokonana z wykorzystaniem formularza udostępnionego na stronie Serwisu.
10. Serwis– prowadzony przez Usługodawcę serwis internetowy dostępny pod adresem www.maxelektro.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
11. Strona – Usługodawca lub Klient.
12. Strona Serwisu – każda strona bądź podstrona WWW znajdująca się pod adresem www.maxelektro.pl
13. Towar – prezentowana na Stronie Serwisu rzecz ruchoma, której dostawa może zostać lub została zamówiona przez Klienta.
14. Umowa – umowa o świadczenie usług dostawy Towaru do wskazanego przez Klienta Punktu sieci, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem na odległość.
15. Usługa - usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie.
16. Usługa dostawy (Dostawa) – realizowana przez Usługodawcę dostawa wybranego przez Klienta Towaru, do wskazanego przez niego Punktu sieci .
17. Usługodawca - „Galicja Tomaszek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością", z siedzibą w Łańcucie, ul. Cetnarskiego 35/37, 37-100 Łańcut, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000224213, o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) 8151664972, Regon 180004113, o kapitale zakładowym w wysokości 13 257 000,00 zł.
18. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy na odległość, za pośrednictwem Serwisu www.maxelektro.pl.

§ 2. Informacje ogólne o Serwisie.

1. Zawieranie przez Usługodawcę umów na odległość i świadczenie przez niego usług drogą elektroniczną oraz korzystanie przez Klientów z Serwisu www.maxelektro.pl i z oferowanych za jego pośrednictwem Usług, odbywa się na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
3. Warunkiem złożenia przez Klienta Zamówienia w Serwisie jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień przed zawarciem umowy o świadczenie usług dostawy lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Klient jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu.
4. Usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu, polegają na:
1. umożliwianiu Klientom składania Zamówień dotyczących dostawy do wskazanych Punktów sieci Max Elektro Towarów dostępnych w Serwisie i zawierania Umów na odległość;
2. udzielaniu Klientom informacji o Towarach dostępnych w Serwisie;
3. udzielaniu Klientom informacji o stanie i terminie realizacji Zamówień i terminie odbioru Towaru;
4. umożliwianiu Klientom subskrypcji biuletynu „Newsletter".
5. Usługodawca, w stosunku do Klienta, nie jest stroną umowy kupna/sprzedaży Towarów prezentowanych w Serwisie www.maxelektro.pl. Usługodawca zapewnia dostarczenie wybranego (zamówionego) przez Klienta Towaru, do Punktu sieci. Klient zostanie poinformowany przez Usługodawcę o tym, że zamówiony Towar znajduje się we wskazanym przez Klienta Punkcie sieci.
6. Zawarcie umowy kupna/sprzedaży Towaru następuje pomiędzy Klientem a Punktem sieci, osobiście, przy odbiorze Towaru w Punkcie sieci, do którego Usługodawca dostarczył zamówiony Towar, po cenie widniejącej przy Towarze na Stronie Serwisu w momencie, w którym Klient złożył Zamówienie.
7. Towary prezentowane za pośrednictwem Serwisu są fabrycznie nowe i objęte są gwarancją producenta.
8. W celu korzystania w pełni z całego zakresu usług Serwisu, w tym możliwości składania zamówienia, konieczne jest dokonanie przez Klienta Rejestracji.
9. System teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, powinien spełniać następujące minimalne wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Sprzedawcy:
- Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i Cookies lub
- Mozilla Firefox w wersji 37.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies,
- Google Chrome w wersji 41.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies,
- Minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli.
10. W celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Klienta Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookie. Umożliwia to prawidłową obsługę Klienta po zalogowaniu, dostosowywanie Serwisu do potrzeb Klientów oraz tworzenie statystyk oglądalności i preferencji użytkowników.
11. Towary i treści prezentowane na Stronie Serwisu, w tym m. in. nazwa Serwisu, znaki towarowe, elementy graficzne, podlegają odpowiedniej ochronie prawnej, a prawa do nich przysługują Usługodawcy lub innym uprawnionym podmiotom.
12. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie, w każdym czasie, na stronie Serwisu www.maxelektro.pl. W każdym czasie Klient może go wydrukować dla swoich potrzeb.
13. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła, etc.
14. Usługodawca może zmieniać podane na Stronie Serwisu ceny Towarów oraz organizować akcje promocyjne i wyprzedaże. Nie będzie to mieć wpływu na złożone do tego czasu zamówienia.

§ 3. Korzystanie z Serwisu.

1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieoznaczony. Powyższe następuje z chwilą założenia przez Klienta Konta, poprzez dokonanie skutecznej i prawidłowej Rejestracji, albo, w zakresie korzystania z usług niewymagających Rejestracji, jak np. przeglądanie towarów, z chwilą korzystania przez Klienta z Serwisu.
2. Przez czas trwania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną Klient zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu.
3. Każdej ze Stron przysługuje prawo rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podawania przyczyny.
4. Klient, który dokonał Rejestracji, w każdym czasie może usunąć założone przez siebie Konto. Usunięcie Konta, jak też zaprzestanie z korzystania z Serwisu, w przypadku braku Rejestracji, powoduje rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
5. Usługodawca powiadomi Klienta o zamiarze rozwiązania umowy i usunięcia jego Konta, wysyłając odpowiednią informację na podany przez Klienta adres e-mail, na 7 dni przed planowanym usunięciem Konta.
6. Do obowiązków Klienta należy, w szczególności:
- takie korzystania z usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu, aby nie powodowało to zakłócenia jego działania,
- takie korzystanie z usług, które nie jest w sposób oczywisty sprzeczne z zasadami i celem funkcjonowania Serwisu,
- niepodejmowanie czynności zmierzających do uzyskania dostępu do danych i informacji nieprzeznaczonych dla Klienta,
- korzystania z usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu, bez naruszania obowiązujących przepisów prawa, postanowień Regulaminu, norm obyczajowych oraz w zgodzie ze zwyczajami i zasadami współżycia społecznego,
- przestrzeganie zakazu dostarczania, przekazywania i rozpowszechniania treści o charakterze bezprawnym,
- korzystania z usług w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów lub dla Usługodawcy, z poszanowaniem wszelkich przysługujących im praw.
7. Naruszenie przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu może skutkować pozbawieniem go przez Usługodawcę prawa do dalszego korzystania z Serwisu i dostępu do świadczonych za jego pośrednictwem usług.
8. Powyższe oznacza również prawo Usługodawcy do zablokowania lub usunięcia Konta Klienta. W takim przypadku ponowna Rejestracja Klienta, który naruszył Regulamin, może być możliwa dopiero po uzyskaniu zgody Usługodawcy.
9. W zależności od występujących potrzeb Usługodawca może modyfikować techniczny sposób realizowania usług, bez wpływu na zakres praw i obowiązków Stron oraz bez wpływu na jakość świadczonych usług.

§ 4. Rejestracja.

1. Do składania Zamówienia i zawarcia Umowy wymagane jest założenie Konta poprzez dokonanie Rejestracji.
2. Rejestracja w ramach Serwisu dokonywana jest przy użyciu formularza rejestracyjnego, udostępnianego na Stronie Serwisu.
3. O dokonanej Rejestracji Klient zostanie powiadomiony otrzymując informację na podany przez siebie adres e-mail.

§ 5. Składanie zamówienia i zawarcie umowy.

1. W trakcie składania Zamówienia Klient zobowiązany jest do prawidłowego i zgodnego z prawdą podania wszystkich informacji, o które zostanie poproszony za pośrednictwem Serwisu, a które są niezbędne do przyjęcia i zrealizowania Zamówienia.
2. W celu zawarcia Umowy, po spełnieniu wymogu Rejestracji, po zalogowaniu się na Konto Klienta, należy złożyć Zamówienie dokonując wyboru Towaru oraz wskazać adres Punktu sieci Max Elektro do dostawy. Powyższa procedura przeprowadzana jest w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty.
3. Jako miejsce dostawy Towaru, Klient wskazuje jeden z Punktów sieci Max Elektro. Klient dokonuje powyższego wyboru wskazując jeden z Punktów sieci z listy Punktów sieci Max Elektro dostępnej na Stronie Serwisu w trakcie procedury składania zamówienia.
4. Klient nie ponosi kosztów dostawy Towaru do wybranego przez siebie Punktu sieci. Odbioru Towaru z wybranego przez siebie Punktu sieci Max Elektro Klient dokonuje na swój koszt.
5. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzyma, na podany przez siebie adres e-mail, potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji, zawierające wszystkie istotne elementy Zamówienia, przewidywany termin jego realizacji oraz dodatkowe informacje wymagane przez obowiązujące prawo.
6. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji Umowę uważa się za zawartą.
7. Przed przystąpieniem do realizacji Zamówienia przez Usługodawcę Klient może anulować złożone Zamówienie. Informację o anulowaniu Zamówienia należy wysłać e-mailem na adres, z którego Klient otrzymał potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji. W celu anulowania Zamówienia Klient może również skontaktować się z Usługodawcą za pomocą Infolinii.

§ 6. Realizacja Zamówienia i dostawa Towaru.

1. Złożone Zamówienie zostaje przekazane do realizacji niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia Umowy. W szczególnych przypadkach, jeśli realizacja w w/w terminie nie będzie możliwa, Klient zostanie o tym fakcie niezwłocznie powiadomiony drogą e-mailową, a jednocześnie zostanie wskazany termin, w którym Zamówienie zostanie zrealizowane. Przez przekazanie do realizacji należy rozumieć powierzenie Towaru do wysyłki.
2. Klient zostanie powiadomiony drogą e-mailową o tym, że wybrany przez niego Towar został dostarczony do wskazanego przez Klienta Punktu sieci Max Elektro oraz o terminie, w jakim Towar będzie oczekiwał na Klienta. Termin ten wynosi 7 dni od daty powiadomienia o dostarczeniu Towaru. Oznacza to, że w w/w terminie dostarczony Towar będzie zarezerwowany dla Klienta do zakupu po cenie widniejącej przy Towarze na Stronie Serwisu w momencie, w którym Klient złożył Zamówienie.
3. W w/w terminie 7 dni Klient powinien skontaktować się ze wskazanym Punktem sieci Max Elektro w celu zawarcia umowy kupna/sprzedaży dostarczonego Towaru. Po bezskutecznym upływie w/w terminu wygasa rezerwacja Towaru dla Klienta.
4. Dostawa Towaru odbywa się za pośrednictwem współpracującej z Usługodawcą firmy kurierskiej. Usługodawca ma prawo zmiany i wyboru innej firmy kurierskiej, również po złożeniu Zamówienia przez Klienta, co nastąpi bez uszczerbku dla terminu realizacji dostawy.
5. Dostawa zrealizowana zostanie jedynie do znajdującego się na terenie Polski Punktu sieci Max Elektro, wskazanego przez Klienta przy składaniu Zamówienia.
6. Koszty dostawy pokrywa w całości Usługodawca.
7. Klient może śledzić stan swojego Zamówienia za pomocą założonego przez siebie Konta.
8. Odbierając dostarczony Towar Klient powinien sprawdzić stan przesyłki w czasie i w sposób odpowiadający jej rodzajowi, w szczególności pod kątem ewentualnych mechanicznych uszkodzeń powstałych w trakcie transportu, lub innych, niekompletności przesyłki lub niezgodności jej zawartości ze złożonym Zamówieniem.

§ 7. Odstąpienie od umowy.

1. Konsument ma prawo w terminie 14 dni odstąpić od umowy, bez podawania przyczyny.
2. Bieg 14 dniowego terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy o świadczenie usługi dostawy Towaru do wskazanego przez Klienta Punktu sieci.
3. W celu zrealizowania prawa do odstąpienia od umowy Konsument składa Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie może być również złożone na formularzu dostępnym na stronie Serwisu. Oświadczenie takie należy wysłać na adres Usługodawcy: Galicja Tomaszek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Cetnarskiego 35/37, 37-100 Łańcut, lub na adres e-mail dostępny na stronie Serwisu. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
4. W przypadku otrzymania od Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres e-mail, Usługodawca niezwłocznie przesyła Konsumentowi pocztą elektroniczną potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
5. W przypadku odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą.

§ 8. Reklamacje, właściwość sądów.

1. Usługodawca ponosi względem Klientów odpowiedzialność na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.
2. Roszczenia przysługujące Klientowi określone są przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przez przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Reklamacje dotyczące świadczonych przez Usługodawcę usług można składać na adres: Galicja Tomaszek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Cetnarskiego 35/37, 37-100 Łańcut.
4. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące reklamacji można uzyskać dzwoniąc pod nr. telefonu Infolinii wskazany na stronie Serwisu www.maxelektro.pl.
5. Reklamacje związane z funkcjonowaniem Serwisu można składać telefonicznie, dzwoniąc na nr. Infolinii lub e-mailem na adres podany na stronie www.maxelektro.pl. W ten sam sposób Klient powinien poinformować Usługodawcę o spostrzeżonych nieprawidłowościach, błędach i usterkach w funkcjonowaniu Serwisu. O wynikach reklamacji dotyczącej funkcjonowania Serwisu Klient powiadomiony zostanie drogą e-mailową.
6. Wszelkie reklamacje rozpatrywane będą bez zbędnej zwłoki, z uwzględnieniem czasu niezbędnego do właściwej oceny zakomunikowanych lub stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości.
7. Wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą a Klientem będącym Konsumentem rozstrzygane będą przez sądy rzeczowo i miejscowo właściwe według powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Kodeksu postępowania cywilnego.
8. Wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą a Klientem nie będącym Konsumentem rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy.

§ 9. Dane osobowe.

1. Usługodawca jest administratorem danych osobowych podawanych w trakcie procedury Rejestracji oraz podczas składania zamówienia.
2. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla skutecznego dokonania Rejestracji, złożenia zamówienia i prawidłowej realizacji zamówienia przez Usługodawcę.
3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wglądu do treści swoich danych. Jest to możliwe po zalogowaniu się w Serwisie.
4. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do ich poprawiania, jak też cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. W celu realizacji powyższych uprawnień należy skontaktować się z Usługodawcą telefonicznie dzwoniąc na numer Infolinii, listownie na adres Usługodawcy, lub drogą e-mailową na adres podany na stronie Serwisu.
5. Pobranie danych osobowych służy tylko i wyłącznie prawidłowemu funkcjonowaniu Serwisu, w tym zwłaszcza: - obsłudze procedury Rejestracji i logowania się do Konta, - zawarciu i wykonaniu umowy dostawy Towarów, w tym realizacji dostawy zamówionego Towaru przez współpracującą z Usługodawcą firmę przewozową, - obsłudze ewentualnych reklamacji, - marketingowi, - udostępnianiu newslettera.

§ 10. Postanowienia końcowe.

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy polskiego prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
2. Aktualny Regulamin publikowany jest na Stronie Serwisu. Na żądanie Klienta aktualny Regulamin zostanie mu dostarczony nieodpłatnie drogą elektroniczną. O zmianach Regulaminu Usługodawca powiadamiać będzie na Stronie Serwisu.